Αναζήτηση front end developer

Τύπος Ενημέρωσης 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Θεόδωρο Λαόπουλο, Αναπληρωτή Πρύτανη του Α.Π.Θ. και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να αναθέσει  σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα έως τις 31/03/2019 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής) το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 23.715,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Προγραμματισμός front-end development στο πλαίσιο δράσεων της ομάδας ανάπτυξης εφαρμογών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ.

Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα:
• Δημιουργεί web και mobile εφαρμογές με σύγχρονες τεχνολογίες σε συνεργασία με τις ομάδες σχεδίασης UX και UI.
• Συμμετέχει στο σχεδιασμό των backend API και των data models των εφαρμογών που αντλούν δεδομένα από τις κεντρικές βάσεις του ιδρύματος
• Συμμετέχει στην ανάπτυξη λύσεων λογισμικού με agile πρακτικές, από τη σχεδίαση μέχρι τον έλεγχο και την ολοκλήρωσή τους.
• Συμμετέχει σε διαδικασίες devops (monitoring, performance, analytics) για την αποδοτική λειτουργία των εφαρμογών σε επίπεδο παραγωγής
Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν κυρίως θέματα ηλεκτρονικής γραμματείας (student information systems), διοικητικής υποστήριξης (administrative support, document management systems), κατασκευής ιστοχώρων (content management systems), διαχείρισης ταυτότητας (identity management) και διάθεσης ανοιχτών δεδομένων (open data).

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 13/06/2018 (νέα καταληκτική ημερομηνία).