Μετάπτωση δεδομένων Αρχών Πιστοποίησης και μετάβαση σε νέο Λογισμικό

Τύπος Ενημέρωσης 

Η Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority - HARICA) την οποία διαχειρίζεται το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ, ολοκλήρωσε τη μετάβαση των υπηρεσιών διαχείρισης ψηφιακών πιστοποιητικών σε νέο εμπορικό λογισμικό. Το νέο εμπορικό λογισμικό που επιλέχθηκε, αποτελεί εγγύηση για την ασφαλή και αξιόπιστη διαχείριση μιας κρίσιμης υπηρεσίας εμπιστοσύνης για το Πανεπιστήμιο και την Ελληνική Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα.

Συνολικά, μεταφέρθηκαν 40 Αρχές Πιστοποίησης, 12.400 πιστοποιητικά εξυπηρετητών και χρηστών ενώ ταυτόχρονα μπήκαν επιπλέον μηχανισμοί ασφάλειας για τεχνικούς ελέγχους συμβατότητας των πιστοποιητικών με διάφορα διεθνή πρότυπα. Για όλο το διάστημα της μετάβασης, οι υπηρεσίες ελέγχου κατάστασης Πιστοποιητικών (Certificate Status) λειτούργησαν αδιάλειπτα προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στα υφιστάμενα ενεργά Πιστοποιητικά που ήταν σε χρήση.
Αφορμή για την μετάβαση ήταν η ανακοίνωση/απόφαση της εταιρίας λογισμικού Google σύμφωνα με την οποία, όλα τα ψηφιακά πιστοποιητικά εξυπηρετητών (SSL/TLS) που έχουν ημερομηνία έκδοσης μετά τις 30 Απριλίου 2018, θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν "αποδεικτικά δημοσίευσης" (Signed Certificate Timestamps ή SCTs) από κάποιους ειδικούς εξυπηρετητές που εμπιστεύεται το λογισμικό Chrome. Πιστοποιητικά εξυπηρετητών που έχουν ημερομηνία έκδοσης μετά τις 30/4/2018 χωρίς SCTs, θα εμφανίζονται με πρόβλημα. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά για το Certificate Transparency.

Το Chrome από την έκδοση 68 και μετά, θα θέσει σε εφαρμογή τον συγκεκριμένο έλεγχο και θα απορρίπτει πιστοποιητικά εξυπηρετητών που εκδόθηκαν μετά τις 30/4/2018 χωρίς SCTs. Όλα τα νέα Πιστοποιητικά εξυπηρετητών της HARICA είναι πλέον συμβατά με τη συγκεκριμένη πολιτική και περιλαμβάνουν SCTs από έμπιστους εξυπηρετητές. Τα παλιά πιστοποιητικά που δεν έχουν SCTs παραμένουν όπως είναι και εξαιρούνται από την πολιτική της Google. Δεν χρειάζεται επανέκδοση.

Για να δοκιμάσετε τη νέα πολιτική του Chrome, εκκινήστε με την παρακάτω παράμετρο από γραμμή εντολών:
--enable-features="EnforceCTForNewCerts<EnforceCTTrial" --force-fieldtrials="EnforceCTTrial/Group1" --force-fieldtrial-params="EnforceCTTrial.Group1:date/1525132800"

Αν διαπιστώσετε προβλήματα στη διαδικασία έκδοσης/ανάκλησης ή χρήσης των Πιστοποιητικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ.