Αναζήτηση συνεργάτη για σχεδιασμό και ανάπτυξη mobile και web εφαρμογών

Τύπος Ενημέρωσης 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Θεόδωρο Λαόπουλο, Αναπληρωτή Πρύτανη του Α.Π.Θ. και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να αναθέσει  σε ένα (1) άτομο για διάστημα 12 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως 31.620,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Το ΑΠΘ αναπτύσσει και λειτουργεί κεντρικά πληροφοριακά συστήματα για επιχειρησιακές εφαρμογές που εξυπηρετούν οριζόντια όλες τις μονάδες του, το διοικητικό προσωπικό, τους διδάσκοντες και τους φοιτητές. Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του ΑΠΘ, μεταξύ άλλων είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των παρακάτω ομάδων υπηρεσιών:
• Ηλεκτρονικής γραμματείας (student information system) με κυριότερα αντικείμενα το φοιτητολόγιο, την εγγραφή σε προγράμματα σπουδών, το πρόγραμμα μαθημάτων και αιθουσών, την δήλωση μαθημάτων για εγγραφή σε τάξεις και εξεταστικές, την καταχώρηση και δημοσίευση βαθμολογίων, την έκδοση πιστοποιητικών γραμματείας, τον έλεγχο προϋποθέσεων αποφοίτησης, την υποστήριξη της έκδοσης ακαδημαϊκής κάρτας, της διάθεσης συγγραμμάτων, σίτισης, στέγασης, ασφάλισης και των υπηρεσιών αποφοίτων
• Διοικητικής υποστήριξης (administration support systems) με κυριότερες εφαρμογές το σύστημα αδειών και παρουσίας προσωπικού, την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων και την υποστήριξη της αυτοματοποίησης των διοικητικών διαδικασιών
• Κατασκευής ιστοχώρων (content management systems) με κυριότερα αντικείμενα την διαμόρφωση των κεντρικών ιστοχώρων και των μονάδων του ΑΠΘ, τη διασύνδεση μεταξύ τους και με τα άλλα πληροφοριακά συστήματα, και την ανάπτυξη εξειδικευμένων ιστοχώρων του ΚΗΔ
• Διαχείρισης ταυτότητας (identity management) με κυριότερες εφαρμογές την απόδοση Ιδρυματικού λογαριασμού, την ταυτοποίηση προσώπων, την διαχείριση της Πανεπιστημιακής Υπηρεσίας Καταλόγου και των ρόλων προσωπικού, τη διασύνδεση τους με άλλα μητρώα και βάσεις δεδομένων (κατάλογος τηλεφώνων και πριζών, γεωγραφικά δεδομένα χώρων, κ.α.) και τη διάθεσή τους ως ανοιχτά δεδομένα (open data)

Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα:
• Σχεδιάζει την ανάπτυξη λύσεων λογισμικού, ξεκινώντας από την ανάλυση απαιτήσεων, την επιλογή κατάλληλων τεχνολογιών και ευέλικτων (agile) μεθοδολογιών ανάπτυξης, μέχρι την τελική παράδοση σε λειτουργία
• Συντηρεί, αναβαθμίζει, σχεδιάζει mobile και web εφαρμογές που περιλαμβάνουν front-end (διεπαφή χρήστη) καθώς και back-end κομμάτι (data model εφαρμογής, βάση δεδομένων και API)
• Συντονίζει και παρακολουθεί τις εργασίες ομάδας ανάπτυξης λογισμικού
• Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία κρίσιμων εφαρμογών με αξιοποίηση εργαλείων παρακολούθησης υγείας (monitoring), απόκρισης (performance), χρήσης (analytics)
• Είναι υπεύθυνος για την ποιότητα του κώδικα και της τεκμηρίωσης των εφαρμογών που παράγονται.

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 16/03/2018.