Λήψη Πιστοποιητικού ISO 9001:2015

Τύπος Ενημέρωσης 


Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας και της συνεχούς αναβάθμισης των λειτουργιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών του, ολοκλήρωσε την προσαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης (ΣΔ) Ποιότητας που διαθέτει στις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 9001:2015.

Το ΣΔ πιστοποιήθηκε πρόσφατα από το Φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS (TUV NORD) στα ακόλουθα πεδία:

  • Διαχείριση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Ανάπτυξη, Διαχείριση και Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Εφαρμογών
  • Υποστήριξη χρηστών σε Θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών