Προκήρυξη διαγωνισμού αριθμ. 403/2017

Τύπος Ενημέρωσης 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  προκηρύσσει τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικού για την αναβάθμιση του δικτύου κορμού, την επέκταση της καλωδιακής υποδομής και την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών αποθηκευτικού χώρου κρίσιμων διοικητικών και ακαδημαϊκών εφαρμογών του ΑΠΘ.

Ο προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) , η οποία χωρίζεται στα παρακάτω τμήματα:
ΤΜΗΜΑ Α: Προμήθεια υλικού για την αναβάθμιση του δικτύου κορμού, προϋπολογισμού 110.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ Β: Επέκταση καλωδιακής υποδομής δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου σε διάφορα κτίρια του ΑΠΘ, προϋπολογισμού 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ Γ: Προμήθεια υλικού για την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών αποθηκευτικού χώρου κρίσιμων διοικητικών και ακαδημαϊκών εφαρμογών του ΑΠΘ, προϋπολογισμού 30.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για κάθε Τμήμα χωριστά, αλλά για το σύνολο των ειδών του Τμήματος.

Την  διακήρυξη και την ανακοίνωση της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τη βρούν στη σχετική ανακοίνωση του ΑΠΘ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. Επισημαίνεται ότι οι πίνακες συμμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στο περιβάλλον του διαγωνισμού, σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου.

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 18-12-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00