Προκήρυξη διαγωνισμού αριθμ. 395/2017

Τύπος Ενημέρωσης 
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών του ΑΠΘ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού 495.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  με αντικείμενο την  προμήθεια υλικών για την ενίσχυση δικτυακής υποδομής ΑΠΘ για την αναβάθμιση της ασύρματης πρόσβασης της ακαδημαϊκής κοινότητας και των πολιτών της ΠΚΜ στο διαδίκτυο (Υποέργο 1).

Την  διακήρυξη και την ανακοίνωση της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τη βρούν στη σχετική ανακοίνωση του ΑΠΘ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 44109)

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 27-11-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.