Προκήρυξη διαγωνισμού αριθμ. 396/2017

Τύπος Ενημέρωσης 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών του ΑΠΘ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια υλικών για την ενίσχυση των  υπολογιστικών  υποδομών  του  ΑΠΘ,  για  την  αναβάθμιση  του εκπαιδευτικού  έργου,  της  έρευνας  και  των  διοικητικών  υπηρεσιών  του  προς  την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους πολίτες (Υποέργο 2).

Ο προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 460.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) , η οποία χωρίζεται στα παρακάτω τμήματα:
ΤΜΗΜΑ Α:Επέκταση των συστοιχιών υπολογιστικών συστημάτων, προϋπολογισμού 97.440,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ Β:Επέκταση των αποθηκευτικών συστοιχιών GlusterFS και των συστοιχιών HPC,προϋπολογισμού  219.960,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ Γ: Aναβάθμιση των κρίσιμων αποθηκευτικών συστημάτων, προϋπολογισμού 142.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για κάθε Τμήμα χωριστά, αλλά για το σύνολο των ειδών του Τμήματος.

Την  διακήρυξη και την ανακοίνωση της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τη βρούν στη σχετική ανακοίνωση του ΑΠΘ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 46310)

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 27-11-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.