Αναζήτηση συνεργάτη για παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 1ου επιπέδου

Τύπος Ενημέρωσης 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Θεόδωρο Λαόπουλο, Αναπληρωτή Πρύτανη του Α.Π.Θ. και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να συγκροτήσει μητρώο συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του έργου, για συνολικό διάστημα 6 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό ανά άτομο 11.664,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).

Διάρκεια ισχύος του μητρώου έως τις 31/08/2018 ημερομηνία λήξης του έργου και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Η βελτιστοποίηση των διαδικασιών εξυπηρέτησης χρηστών και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 1ου επιπέδου με χρήση σύγχρονων εργαλείων
(ticketing system, Call Center, document management system, κλπ).

Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν ως την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου.

Επισυνάπτεται η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτηση υποβολής πρότασης.