Παράταση διαβουλεύσεων διακηρύξεων 395/2017και 396/2017

Τύπος Ενημέρωσης 

Οι διαβουλεύσεις των διακηρύξεων 395/2017 και 396/2017, στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών ΑΠΘ» με Κωδικό ΟΠΣ 5008442, παρατείνονται  μέχρι και τις 06.09.2017 λόγω μη λειτουργίας του υποσυστήματος διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ κατά το χρονικό διάστημα 1-8 Αυγούστου.