Ανακοίνωση διαδικασίας διαβούλευσης διακήρυξης 396/2017

Τύπος Ενημέρωσης 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 460.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ


Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη:
α) την υπ’ αριθμ. 3617/6-7-2017 απόφαση  της Ειδικής Υπηρεσίας Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εντάχθηκε η πράξη «Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών ΑΠΘ» με Κωδικό ΟΠΣ 5008442 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», και
β) την αριθμ. 2945/25-7-2017 (έγγραφο αριθμ. 27833/25-7-2017) απόφαση της Συγκλήτου

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού της διαδικασίας σύναψης της ανωτέρω σύμβασης.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr (μοναδικός κωδικός 17DIAB000001969), για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας (ημερομηνία λήξης  Δευτέρα 28.08.2017).