Αναζήτηση διαχειριστή κεντρικής υποδομής βάσεων δεδομένων

Τύπος Ενημέρωσης 

29/6/2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Θεόδωρο Λαόπουλο, Αναπληρωτή Πρύτανη του Α.Π.Θ. και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να αναθέσει  σε ένα άτομο για διάστημα 12 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως 23.324,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

  • Διαχείριση κεντρικής υποδομής Βάσεων Δεδομένων του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ΑΠΘ
  • Διαχείριση web servers, web εφαρμογών και άλλων βασικών υπηρεσιών του ΚΗΔ ΑΠΘ

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 10/07/2017

Επισυνάπτεται η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτηση υποβολής πρότασης.