Συνδεθείτε σε ιστοσελίδες ερευνητικών κέντρων με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό

Τύπος Ενημέρωσης 
Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ), στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας του για υποστήριξη του έργου της ερευνητικής κοινότητας, ολοκλήρωσε μια σειρά τεχνικών ενεργειών συμμόρφωσης με το πρότυπο SIRTFI , η οποία πιστοποιεί την ύπαρξη συγκεκριμένου επιπέδου και διαδικασιών ασφάλειας σε έναν οργανισμό. Παράλληλα, επιτρέπει την άμεση και πλήρη πρόσβαση με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό σε ιστοσελίδες άλλων ερευνητικών κέντρων/φορέων (π.χ. CERN) που απαιτούν την συμμόρφωση με το πρότυπο.