Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου Κτηρίου (BMS) για τις ανάγκες του ΚεΔΕΚ

Τύπος Ενημέρωσης 
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
καλεί
 

Όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την "Προμήθεια και την εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου Κτηρίου (Building Management System, BMS) για τα κτήρια του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚεΔΕΚ)" με κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Βιολογίας), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 - 14.00 (τηλ. 2310-998479 - Υπεύθυνη κ. Καλαμποκίδου).

Για τεχνικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δικτυακών Υποδομών του ΚΗΔ ΑΠΘ (1ος όροφος κτιρίου Βιολογίας), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00 - 15.00 (τηλ. 2310-998432 - Υπεύθυνος κ. Κ. Μάντης).

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 28/7/2016 και ώρα 15:00

Για λόγους διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων, επισυνάπτεται το αρχείο με τις τεχνικές προδιαγραφές.