Αναβάθμιση σύνδεσης κτιρίου Τμημάτων Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ και Πολιτικών Επιστημών (Εγνατίας 46)

Τύπος Ενημέρωσης 
Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για αναβάθμιση των παρεχόμενων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών και υποδομών, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20/5/16 αναβάθμιση της σύνδεσης του κτιρίου της οδού Εγνατίας 46, όπου στεγάζονται εγκαταστάσεις του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών. Η σύνδεση του κτιρίου ήταν τεχνολογίας ADSL ταχύτητας 17 Mbps downlink / 1 Mbps uplink, ενώ η νέα σύνδεση είναι τεχνολογίας ethernet ταχύτητας 50 Mbps (συμμετρική, δηλαδή 50 Mbps downlink / 50 Mbps uplink).

Η παλιά σύνδεση διατηρείται για λόγους εφεδρείας.