Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) για τα κτίρια του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας & Καινοτομίας

Τύπος Ενημέρωσης 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
προκηρύσσει

 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την  «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) για τα κτίρια του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας & Καινοτομίας», συνολικού προϋπολογισμού 50.000€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Στέγαση του ΚΕΔΕΚ φάση Α' - Δαπάνες αρχικής λειτουργίας ΚΕΔΕΚ (Α' και Β' κτίριο)» με κωδικό έργου 51121 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κο Λαόπουλο Θεόδωρο, αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού/ Καθηγητή Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της προμήθειας.

Πληροφορίες ειδικές και τεχνικής φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον κο Μάντη Κωνσταντίνο, στο τηλέφωνο 2310-998432.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 12/5/2016 και ώρα 14:00
Διενέργεια διαγωνισμού: Παρασκευή, 13/5/2016 και ώρα 12:00

Για λόγους διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων, επισυνάπτεται το αρχείο με τις τεχνικές προδιαγραφές, το οποίο δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο του διαγωνισμού.