Αναζήτηση συνεργάτη για διαχείριση κεντρικών συστημάτων παροχής υπηρεσιών ιστού

Τύπος Ενημέρωσης 

22/4/2016

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Θεόδωρο Λαόπουλο, Αναπληρωτή Πρύτανη του Α.Π.Θ. και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για διάστημα 8 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως 17.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Διαχείριση κεντρικών συστημάτων παροχής υπηρεσιών ιστού του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ΑΠΘ (http://it.auth.gr).

Πιο συγκεκριμένα αφορά σε:

• Διαχείριση και συντήρηση κεντρικών ιστοχώρων και web υπηρεσιών του ΑΠΘ και του ΚΗΔ
• Διαχείριση και συντήρηση υπηρεσιών δικτυακού αποθηκευτικού χώρου και cloud εφαρμογών
• Διαχείριση και συντήρηση συστημάτων/υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοχώρων μονάδων και χρηστών του ΑΠΘ

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 06/05/2016.