Αναζήτηση συνεργάτη για σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

Τύπος Ενημέρωσης 

21/4/2016

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Θεόδωρο Λαόπουλο, Αναπληρωτή Πρύτανη του Α.Π.Θ. και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να αναθέσει  σε ένα (1) άτομο για διάστημα 7 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως 15.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφορμών και υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα αφορά σε:

Σχεδιασμό και ανάπτυξη/παραμετροποίηση συστήματος διαχείρισης εγγράφων (Document Management System) για υποστήριξη εφαρμογών ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ροών εργασίας (workflows).

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 06/05/2016.