Επέκταση και συντήρηση καλωδιακής υποδομής δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου σε διάφορα κτίρια του ΑΠΘ

Τύπος Ενημέρωσης 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
προκηρύσσει


Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Επέκταση και συντήρηση καλωδιακής υποδομής δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου σε διάφορα κτίρια του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού 20.000€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Διαχείριση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για την έρευνα» με κωδικό έργου 85954 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Λαόπουλο Θεόδωρο, Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας & Συντονισμού ΑΠΘ/καθηγητή του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ. Πληροφορίες ειδικές και τεχνικής φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον κο Μάντη Κωνσταντίνο, στο τηλέφωνο 2310-998432.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 6/5/2016 και ώρα 14:00
Διενέργεια διαγωνισμού: Δευτέρα, 9/5/2016 και ώρα 12:00

Για λόγους διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων, επισυνάπτεται το αρχείο "Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών.docx", το οποίο δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο του διαγωνισμού.