Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας για την κάλυψη των αναγκών του Διεθνούς Συνεδρίου "EUNIS 2016"

Τύπος Ενημέρωσης 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
προκηρύσσει

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας για την κάλυψη των αναγκών του Διεθνούς Συνεδρίου "EUNIS 2016"», συνολικού προϋπολογισμού 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Διοργάνωση συνεδρίου EUNIS 2016» με κωδικό έργου 92335 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αργυράκη Παναγιώτη, καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ., το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιώτες και Διεθνείς Πόρους.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από την κα Αγγελική Αγορογιάννη, στο τηλέφωνο 2310-997602

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 7/3/2016 και ώρα 14:00 μμ
Διενέργεια διαγωνισμού: Τρίτη 8/3/2016 και ώρα 12:00 μμ

Συνημμένα