Αναβάθμιση σύνδεσης Κλινικών Κτηνιατρικής στην οδό Στ. Βουτηρά

Τύπος Ενημέρωσης 

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για αναβάθμιση των παρεχόμενων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών και υποδομών, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9/2 αναβάθμιση της σύνδεσης των Κλινικών του Τμήματος Κτηνιατρικής, που βρίσκονται στην οδό Στ. Βουτηρά. Η σύνδεση των Κλινικών ήταν τεχνολογίας ADSL ταχύτητας 12,5 Mbps downlink / 1 Mbps uplink, ενώ η νέα σύνδεση είναι τεχνολογίας ethernet ταχύτητας 50 Mbps (συμμετρική, δηλαδή 50 Mbps downlink / 50 Mbps uplink).

Η παλιά σύνδεση διατηρείται για λόγους εφεδρείας.

Ταυτόχρονα, μέσω της νέας σύνδεσης πραγματοποιήθηκε η διασύνδεση του εκεί τηλεφωνικού κέντρου με το υπόλοιπο τηλεφωνικό δίκτυο του ΑΠΘ, το οποίο θα επιτρέψει την κατάργηση της ψηφιακής σύνδεσης που χρησιμοποιούνταν για το σκοπό αυτό, με αποτέλεσμα μια σημαντική μείωση τηλεπικοινωνιακών δαπανών.