Σεμινάρια χρήσης του λογισμικού Matlab

Τύπος Ενημέρωσης 
Το ΚΗΔ στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού του ΑΠΘ διοργανώνει, σε συνεργασία με τον επίσημο αντιπρόσωπο του  MATLAB στην Ελλάδα ΜΕΝΤΩΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε, δύο σεμινάρια (hands-on) σε θέματα MATLAB.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της ΜΕΝΤΩΡ Ε.Π.Ε. με την τεχνική επίβλεψη του ΚΗΔ στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου και είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες.

Αναλυτικότερα τα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν είναι:

1ο Σεμινάριο: Επεξεργασία Εικόνας με το MATLAB (ώρες 10:30-13:30)

Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πως μπορούν να εισάγουν, να επεξεργαστούν και να εξάγουν εικόνες, να διεξάγουν αναλύσεις, όπως η αντιστοίχιση εικόνων, η εφαρμογή μετασχηματισμών και η ανίχνευση αντικειμένων. Τα θέματα που θα παρουσιαστούν στο εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο, αναπτύσσονται βήμα-βήμα μέσω παραδειγμάτων τα οποία θα εκτελούνται συγχρόνως από τον εισηγητή και τους εκπαιδευόμενους μέσα στο MATLAB. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με βασικές έννοιες και όρους επεξεργασίας εικόνας και να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του MATLAB.

• Importing and Visualizing Images
• Preprocessing Images
• Edge and Line Detection
• Color/ Texture Segmentation
• Feature Extraction

2ο Σεμινάριο: Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου με το MATLAB & Simulink (ώρες: 14.00-17.00)

Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πως μπορούν να επιλύουν προβλήματα ανάλυσης συστημάτων, σχεδιασμού συστημάτων ελέγχου, διακριτοποίησης ελεγκτών και σχεδιασμό PID ελεγκτών. Τα θέματα που θα παρουσιαστούν στο εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο, αναπτύσσονται βήμα-βήμα μέσω παραδειγμάτων τα οποία θα εκτελούνται συγχρόνως από τον εισηγητή και τους εκπαιδευόμενους μέσα στο MATLAB. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με βασικές γνώσεις προγραμματισμού και θεωρίας ελέγχου και να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του MATLAB και Simulink.

 •  Control System Design Overview:
  •  Model Representation & LTI Systems
 •  System Analysis:
  • Time Domain
  • Frequency Domain
 • Control Design:
  • Analyzing Closed-Loop Systems
  • Implementing Common Compensator Structures
  • Designing Compensators in Simulink

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που ενδιαφέρονται ερευνητικά για το θέμα, σε μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν αντίστοιχα μαθήματα, αλλά και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που θέλουν να γνωρίσουν το λογισμικό και να το χρησιμοποιήσουν σε μαθήματα και  εργασίες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικοί Υπάλληλοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.

Αίτηση για τα σεμινάρια μπορείτε να κάνετε εδώ.