Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του συστήματος διαχείρισης και ελέγχους

Τύπος Ενημέρωσης 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
προκηρύσσει

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «δικτυακού εξοπλισμού για την  επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου», συνολικού προϋπολογισμού 28.700€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υποδομές ΤΠΕ για την υποστήριξη της έρευνας» με κωδικό έργου 91831 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Λαόπουλο Θεόδωρο, Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας & Συντονισμού ΑΠΘ/ καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ., το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ.
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον κο Λασκαρίδη Χαράλαμπο, στο τηλέφωνο 2310-998593.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 23/10/2015 και ώρα 14:00 μμ
Διενέργεια διαγωνισμού: Πέμπτη 29/10/2015 και ώρα 12:00 μμ

Για λόγους διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων, επισυνάπτεται το αρχείο "Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών.docx", το οποίο δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο του διαγωνισμού.