Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Τύπος Ενημέρωσης 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
προκηρύσσει


Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την
προμήθεια «υπολογιστικού εξοπλισμού του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού 10.900€
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος
«Υποστήριξη εφαρμογών και υποδομών ΤΠΕ για την έρευνα» με κωδικό έργου 91832 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Λαόπουλο Θεόδωρο, Αναπληρωτή
Πρύτανη Έρευνας & Συντονισμού ΑΠΘ/καθηγητή του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, του Α.Π.Θ., το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας ΑΠΘ. Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον κο Παπαγιαννάκη Απόστολο, στο τηλέφωνο 2310-998416.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 28/9/2015 και ώρα 14:00 μμ
Διενέργεια διαγωνισμού: Τρίτη 29/9/2015 και ώρα 12:00 μμ

Για λόγους διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων, επισυνάπτεται το αρχείο "Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών.docx", το οποίο δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο του διαγωνισμού.