Ανανέωση και αναβάθμιση αδειών χρήσης πλατφόρμας εικονικών υποδομών (virtualization)

Τύπος Ενημέρωσης 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
προκηρύσσει


Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την παροχή υπηρεσίας «Ανανέωση και αναβάθμιση αδειών χρήσης πλατφόρμας εικονικών υποδομών (virtualization)», συνολικού προϋπολογισμού €11.800 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υποδομές ΤΠΕ για την υποστήριξη της έρευνας» με κωδικό έργου 91831 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Λαόπουλο Θεόδωρο, αντιπρύτανη, καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ.,  το  οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ, 1ος όροφος Κτιρίου Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη 54124

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 10/07/2015 και ώρα 14:00 μμ
Διενέργεια διαγωνισμού: Δευτέρα 13/7/2015 και ώρα 12:00 μμ

 

Συνημμένα