Επισκευή και αναδιοργάνωση δικτύου κορμού και συνδέσεων datacenters και προμήθεια δύο δρομολογητών

Τύπος Ενημέρωσης 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 79/2015

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή και αναδιοργάνωση δικτύου κορμού και συνδέσεων datacenters και η προμήθεια δύο δρομολογητών για τις ανάγκες του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ., όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (Στοιχεία του Διαγωνισμού) και στο Παράρτημα Ε΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης.

Αναλυτικές πληροφορίες για το διαγωνισμό δίνονται στα συνημμένα αρχεία.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης:  79/2015
Προϋπολογισμός:  50 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών:  Τετάρτη, 8 Ιούλιος, 2015 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:  Πέμπτη, 9 Ιούλιος, 2015 - 10:00

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Στεφανακίδης Δημήτριος (Τμήμα Προμηθειών)
jstefan@ad.auth.gr
Τ: +30 2310 991339
F: +30 2310 996907