Ανανέωση αδειών λογισμικού MICROSOFT για τις Ακαδημαϊκες Μονάδες ΑΠΘ

Τύπος Ενημέρωσης 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
προκηρύσσει

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας «Ανανέωσης αδειών λογισμικού MICROSOFT για τις ακαδημαϊκές μονάδες του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €24.100 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα» με κωδικό έργου 91830 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Λαόπουλο Θεόδωρο, Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας & Συντονισμού ΑΠΘ/ καθηγητή του Τμήματος Φυσικής. του Α.Π.Θ., το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ, 1ος όροφος Κτιρίου Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη 54124

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 25/06/2015 και ώρα 14:00 μμ
Διενέργεια διαγωνισμού: Παρασκευή 26/06/2015 και ώρα 12:00 μμ