Αναζήτηση συνεργάτη για τη διαχείριση βασικών υπολογιστικών υποδομών

Τύπος Ενημέρωσης 

25/5/2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Θεόδωρο Λαόπουλο, Αναπληρωτή Πρύτανη του Α.Π.Θ. και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να αναθέσει  σε ένα άτομο για διάστημα 6 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως 11.802,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Διαχείριση  των  βασικών  υπολογιστικών  υποδομών  (εξυπηρετητές,  σταθμοί  εργασίας, virtualization, storage) του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ (www.it.auth.gr)

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις  4/06/2015