Αναζήτηση συνεργατών για τη διαχείριση υπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών

Τύπος Ενημέρωσης 

12/2/2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Θεόδωρο Λαόπουλο, Αναπληρωτή Πρύτανη του Α.Π.Θ. και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να αναθέσει σε τρία (3) άτομα για διάστημα 10 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως 51.395,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

(Α) Διαχείριση υπηρεσιών Γραφείου Επιστημονικών Υπολογιστικών Υπηρεσιών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) Α.Π.Θ.

(Β) Υποστήριξη υπηρεσιών Γραφείου Επιστημονικών Υπολογιστικών Υπηρεσιών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) Α.Π.Θ.

(Γ) Διαχείριση των Εξυπηρετητών και Σταθμών Εργασίας που βασίζονται σε Λειτουργικά Συστήματα Windows και διαχειρίζονται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) Α.Π.Θ.

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις  24/02/2015