Λήψη πιστοποιητικού ISO 9001:2008

Τύπος Ενημέρωσης 

 


Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ (ΚΗΔ)  απέκτησε πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 από το Φορέα TUV HELLAS (TUV NORD), με τη συμβουλευτική υποστήριξη της Q-PLAN INTERNATIONAL, για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  που ανέπτυξε και εφαρμόζει. Ειδικότερα, η πιστοποίηση καλύπτει τα ακόλουθα πεδία:

  •  Διαχείριση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  •  Ανάπτυξη, Διαχείριση και Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Εφαρμογών
  •  Υποστήριξη χρηστών σε Θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.   

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  του ΚΗΔ περιλαμβάνει σήμερα  65 διαδικασίες και 35 έντυπα αιτήσεων (στη συντριπτική τους πλειοψηφία σε ηλεκτρονική μορφή) που καλύπτουν όλο το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας:

  • τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τυποποιημένες και κατά το δυνατό απλουστευμένες διαδικασίες – κάθε αίτημά σας παρακολουθείται συνεχώς και είναι ιχνηλάσιμο μέχρι την οριστική επίλυσή του αλλά και αργότερα
  • την απόκτηση πληρέστερης εικόνας για το βαθμό ικανοποίησης των αποδεκτών των υπηρεσιών με στόχο τη συνεχή βελτίωσή του – παρακολουθούμε και αξιολογούμε όλα τα παράπονα/αιτήματά σας και ζητάμε σε ετήσια βάση να μας αξιολογήσετε
  • τη  συνεχή μείωση των έντυπων διαδικασιών.

Η πιστοποίηση επισφραγίζει τις προσπάθειες όλου του προσωπικού μας και αποτυπώνει τη δέσμευσή μας για τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα ενισχύει  τη  δυνατότητα του ΚΗΔ για διεκδίκηση έργων πληροφορικής από κρατικούς φορείς, δυνατότητα που επιτρέπει  τη διατήρηση τεχνογνωσίας αιχμής και την εξασφάλιση πόρων για την έγκαιρη και έγκυρη εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική διαδικασία του Πανεπιστημίου.