Προμήθεια IP τηλεφωνικών συσκευών και αδειών χρήσης για την επέκταση του συστήματος IP τηλεφωνίας

Τύπος Ενημέρωσης 

20/10/2014

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
προκηρύσσει

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια IP τηλεφωνικών συσκευών και αδειών χρήσης για την επέκταση του συστήματος IP τηλεφωνίας», συνολικού προϋπολογισμού €36.000,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη διαδικτυακών ερευνητικών υποδομών» με κωδικό έργου 85961 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κo. Λαόπουλο Θεόδωρο, Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού ΑΠΘ, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ, 1ος όροφος Κτιρίου Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη 54124

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 30/10/2014 και ώρα 14:00 μμ
Διενέργεια διαγωνισμού: Παρασκευή 31/10/2014 και ώρα 12:00 μ

 

Συνημμένα