Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευόμενους φοιτητές

Τύπος Ενημέρωσης 

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του Α.Π.Θ. προτίθεται να απασχολήσει προπτυχιακούς φοιτητές στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

Η απασχόληση αφορά σε 15 ώρες ανά εβδομάδα. Μετά από δεκάμηνη περίοδο οι θέσεις οδηγούν σε χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. Εφόσον υπάρξουν διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι, οι θέσεις μπορούν μελλοντικά να οδηγήσουν σε υποτροφία μετά από επιλογή.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βρίσκονται από το 2ο ως και το προτελευταίο έτος των σπουδών τους και να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα. Γνώσεις και εμπειρία σε διαχείριση δικτύων, υπολογιστικών συστημάτων και ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού είναι επιθυμητά αλλά όχι προαπαιτούμενα προσόντα. Συνεκτιμώνται ακαδημαϊκές επιδόσεις, εμπειρία όπως προκύπτει από βιογραφικό, συνέντευξη και τυχόν συστάσεις.

Οι επιλεχθέντες θα ενταχθούν σε ένα από τα ακόλουθα τμήματα/γραφεία του ΚΗΔ σε χρονική περίοδο που θα καθορισθεί ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος :

Τμήμα Υπηρεσιών.  Το Τμήμα  ασχολείται με την ανάπτυξη εφαρμογών, ιστοχώρων, mobile apps, και βάσεων δεδομένων, με στόχο την υποστήριξη των διοικητικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών του Πανεπιστημιού.Επίσης ασχολείται με την παροχή high-performance computing (HPC) υπηρεσιών στην ερευνητική και ευρύτερα ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου. Τέλος, υποστηρίζει τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας στη χρήση υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης (videoconference), μετάδοσης εκδηλώσεων (streaming) και φιλοξενίας ηλεκτρονικών μαθημάτων (e-learning). Οι φοιτητές που θα απασχοληθούν σ’αυτό θα εμπλακούν σεέναν από τους παραπάνω τομείς, αποκτώντας εμπειρίασε θέματα τεχνολογιών ανάπτυξης λογισμικού, επιστημονικών υπολογιστικών συστημάτων, εικόνας, ήχου και τηλεκπαίδευσης.

Τμήμα Δικτυακών Υποδομών. Το Τμήμα Δικτυακών Υποδομών ασχολείται με όλα τα θέματα που αφορούν τις υποστηρικτικές υποδομές κλιματισμού και ηλεκτροδότησης των κόμβων και των datacenters, τις καλωδιακές υποδομές και τα ενεργά στοιχεία (δηλαδή routers, switches, wireless access points, τηλεφωνικά κέντρα) των δικτύων φωνής και δεδομένων. Οι φοιτητές που θα απασχοληθούν σ’αυτό θα εμπλακούν σε όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες, αποκτώντας ένα ευρύ φάσμα εμπειριών σε θέματα τηλεπικοινωνιών.

Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών. Το Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών ασχολείται με όλα τα θέματα που αφορούν στις υπολογιστικές υποδομές του ΚΗΔ (Datacenters για υπηρεσίες παραγωγής, σταθμοί εργασίας), διαχειρίζεται τις  βασικές υπηρεσίες που σχετίζονται με κρίσιμες βασικές υποδομές (δηλαδή DNS, DHCP, VPN, authentication & authorization), καθώς και θέματα που αφορούν τη λειτουργία των κεντρικών web servers και της ιδρυματικής υπηρεσίας e-mail. Οι φοιτητές που θα απασχοληθούν σ’αυτό θα εμπλακούν σε όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες, αποκτώντας ένα ευρύ φάσμα εμπειριών σε θέματα υπολογιστικών υποδομών.

Γραφείο εξυπηρέτησης χρηστών. Το γραφείο εξυπηρέτησης χρηστών ασχολείται με την υποστήριξη 1ο επιπέδου όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στο σύνολο των προσφερομένων υπηρεσιών του ΚΗΔ με χρήση σύγχρονων εργαλείων. Επίσης ασχολείται με την συγγραφή και βελτίωση εγχειριδίων χρήσης υπηρεσιών, με τη δημιουργία οπτικο-ακουστικού υλικού (video manuals) για χρήστες  και οδηγούς (troubleshooting guides) για τους τεχνικούς της εξυπηρέτησης χρηστών. Οι φοιτητές που θα απασχοληθούν σ’αυτό θα εμπλακούν σε όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες, αποκτώντας ένα ευρύ φάσμα εμπειριών σε θέματα υποστήριξης σύγχρονων υπηρεσιών.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστημών. Ειδικά για τις ανάγκες του Τμήματος Υπηρεσιών μπορεί να υποβληθεί αίτηση και από φοιτητές των Τμημάτων Κινηματογράφου και Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 24  Οκτωβρίου 2014 σύντομο Βιογραφικό σημείωμα, κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας και συμπληρωμένη τη συνημμένη «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» στη διεύθυνση admin@it.auth.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Καλαμποκίδου, admin@it.auth.gr, 2310998479.

Oι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, που θα δοθεί στην Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών ΑΠΘ στο ισόγειο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, σε Επιτροπή του ΚΗΔ, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 στις 10.00 πμ.