Αναζήτηση συνεργάτη για τη διαχείριση υπολογιστικών υποδομών

Τύπος Ενημέρωσης 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Διαδικτυακών Ερευνητικών Υποδομών», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ.Ιωάννη Δ. Παντή, Kαθηγητή του Τμήματος Βιολογίας, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Α.Π.Θ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα άτομο για διάστημα 5 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως 8.390,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Διαχείριση των βασικών υπολογιστικών υποδομών (εξυπηρετητές, σταθμοί εργασίας, virtualization, storage) του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Βασικές αρμοδιότητες είναι η καθημερινή παρακολούθηση και διαχείριση των βασικών υποδομών (εξυπηρετητές, σταθμοί εργασίας, virtualization, storage) στις οποίες βασίζονται οι δικτυακές υπηρεσίες που παρέχονται προς την Ακαδημαϊκή Κοινότητα του ΑΠΘ όπως:

  •  Βασικές υπηρεσίες (DNS, NTP, DHCP)
  •  Datacenters
  •  Εικονικές υποδομές (virtualization)
  •  Συστήματα διαχείρισης αποθηκευτικού χώρου (storage)
  •  Παρακολούθηση Υπολογιστικών Συστημάτων (Nagios, Nessus)
  •  Λειτουργικά Συστήματα windows/linux

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 11/4/2014.