Σεμινάριο MATLAB

Τύπος Ενημέρωσης 

Το ΚΗΔ στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού του ΑΠΘ, διοργανώνει σε συνεργασία με τον επίσημο αντιπρόσωπο του  MATLAB στην Ελλάδα ΜΕΝΤΩΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε, σεμινάριο με θέμα: Υπολογιστικά Πειράματα και προσομοίωση με το MATLAB. 

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της ΜΕΝΤΩΡ Ε.Π.Ε. με την τεχνική επίβλεψη του ΚΗΔ στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης την Παρασκευή 11 Απριλίου, ώρα 10:00-13:00,  και είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες.

Απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται ή θέλουν να ενημερωθούν και να δουν μέσα από αναλυτικά παραδείγματα τις δυνατότητες του MATLAB και του Simulink. Εϊναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που ενδιαφέρονται ερευνητικά για το θέμα, σε μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν αντίστοιχα μαθήματα, αλλά και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που θέλουν να γνωρίσουν το λογισμικό και να το χρησιμοποιήσουν σε μαθήματα και  εργασίες.

Θα χρησιμοποιηθούν πλήρως λειτουργικά μοντέλα υλοποιημένα σε Arduino UNO και Raspberry Pi.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικοί Υπάλληλοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.

Αίτηση για το σεμινάριο μπορείτε να κάνετε εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1η Ενότητα: Σχεδιασμός και Πειραματική Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου

- Πειραματικές Μετρήσεις
• Λήψη πειραματικών μετρήσεων
• Ανάπτυξη μοντέλων επί τη βάση πειραματικών μετρήσεων
• Μελέτη δυναμικών συστημάτων
- Μαθηματική Μοντελοποίηση
• Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων
• Αναγνώριση χαρακτηριστικών συστημάτων
- Σχεδιασμός Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
• Διακριτοποίηση ελεγκτή
• Σχεδιασμός PID ελεγκτή
- Υλοποίηση και Έλεγχος σε Πραγματικό Χρόνο
• Αυτόματη παραγωγή κώδικα (C/C++, Structured Text)
• Υλοποίηση αλγορίθμου ελέγχου σε βιομηχανικούς ελεγκτές, PLCs και PC-based hardware
• Παραδείγματα σε Arduino UNO (έλεγχος σερβοκινητήρα και βηματικού κινητήρα)
 
Διάλειμμα

2η Ενότητα: Προσομοίωση και Υλοποίηση Συστημάτων Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας
- Πειραματικές Μετρήσεις

• Ζωντανή λήψη σήματος και βίντεο
• Φασματική ανάλυση
- Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
• Σχεδιασμός φίλτρου (FIR, IRR) και ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος (ακύρωση θορύβου, ισοσταθμιτής ήχου – equalizer)
• Μοντελοποίηση συστημάτων επεξεργασίας εικόνας και βίντεο (ανίχνευση ακμών, ανίχνευση κίνησης, σταθεροποίηση βίντεο)
- Υλοποίηση και Λειτουργία σε Πραγματικό Χρόνο
• Αυτόματη παραγωγή κώδικα (C/C++, VHDL/Verilog)
• Δυνατότητες Processor-in-the-loop και Hardware-in-the-loop
• Παραδείγματα σε Rasberry Pi (ανίχνευση ακμών, εντοπισμός και παρακολούθηση αντικειμένου)