Κεντρική Αδειοδότηση του Microsoft Office και Windows (desktop editions)

Τύπος Ενημέρωσης 

Επιδιώκοντας να καλύψουμε τις ανάγκες σας και να εξασφαλίσουμε παράλληλα οικονομίες κλίμακας για το Πανεπιστήμιο, προχωρήσαμε στη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία Microsoft στο πρόγραμμα Microsoft OVS-ES. Η σύμβαση καλύπτει πλέον κεντρικά την αδειοδότηση του Microsoft Office και Windows desktop editions σε όλες τις θέσεις εργασίας διοικητικού προσωπικού ΑΠΘ, συμπεριλαμβανομένων των Γραμματειών. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για κάθε υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για διοικητικές ανάγκες του Πανεπιστημίου μπορείτε να λάβετε μια νόμιμη άδεια του Microsoft Office και Windows client.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

Συγκεντρωτικά, για τη νέα σύμβαση και για τις υφιστάμενες συμβάσεις, η κατάσταση όσον αφορά τα προϊόντα της Microsoft διαμορφώνεται ως εξής:

 • Σύμβαση στο πρόγραμμα DreamSpark (πρώην MSDN-AA). Παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν εγκατάστασης λογισμικού της Microsoft σε υπολογιστές που εξυπηρετούν την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως υπολογιστές φοιτητών και διδασκόντων καθώς και εργαστηρίων (νησίδες Η/Υ). Προσφέρονται δύο εκδόσεις:
  • DreamSpark Premium: Περιλαμβάνει τα περισσότερα προϊόντα λογισμικού εκτός από τις κύριες εφαρμογές γραφείου: Word, Excel, Outlook, PowerPoint. Είναι διαθέσιμη μόνο σε τμήματα και Σχολές που ανήκουν στην κατηγορία STEM όπως ορίζεται από την Microsoft (https://www.dreamspark.com/Institution/STEM.aspx). Για το ΑΠΘ είναι τα τμήματα των Σχολών: Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής, Επιστημών Υγείας και Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.
  • DreamSpark Standard: Είναι υποσύνολο της έκδοσης Premium και είναι διαθέσιμη για κάθε Σχολή. Δεν περιλαμβάνει εφαρμογές γραφείου Microsoft Office ούτε λειτουργικά συστήματα (desktop editions Windows XP, Vista, 7 και 8).
 • Σύμβαση στο πρόγραμμα OVS-ES (Open Value Subscription for Education Solutions) με ετήσια ισχύ για τα προϊόντα Microsoft Office και Windows (desktop editions) με σκοπό την κάλυψη των διοικητικών αναγκών του ΑΠΘ μαζί με τις Γραμματείες. Το πρόγραμμα OVS-ES είναι μια συμφωνία για μαζική χρήση προϊόντων λογισμικού αλλά μόνο για το διάστημα που ισχύει η σύμβαση, σαν ένα είδος "software leasing".
  Η συμφωνία αυτή προσφέρει πολλαπλά οφέλη στο σύνολο του ΑΠΘ. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
  • Τα κόστη προμήθειας των πακέτων λογισμικού είναι ιδιαίτερα χαμηλά (φθηνότερα ακόμα και από τις ακαδημαϊκές άδειες).
  • Διατίθενται πάντα οι νεότερες εκδόσεις λογισμικού χωρίς επιπλέον κόστος όταν υπάρχει ενεργή ετήσια σύμβαση. Στην παρούσα φάση η συμφωνία καλύπτει μόνο τις διοικητικές μονάδες του ΑΠΘ. Υπάρχει όμως, η δυνατότητα επέκτασης της (με συνδρομή) που θα επιτρέψει τη διάθεση των πακέτων λογισμικού (Microsoft Windows ή/ και Office) σε όλα τα μέλη των Τμημάτων ή των Σχολών (ΔΕΠ, φοιτητές) που θα επιλέξουν να συμμετέχουν. Επικοινωνείστε μαζί μας για να σας εξηγήσουμε πως μπορεί να ενταχθεί το Τμήμα σας στη συμφωνία ώστε να εκμεταλλευτεί τα παραπάνω πλεονεκτήματα.
   Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα OVS-ES θα βρείτε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.