Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση των ομάδων του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων (3ο ΚΠΣ) με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Αν. Πομπόρτση, καθηγ. Τμημ. Πληροφορικής Α.Π.Θ. ενδιαφέρεται να συνεργαστεί, για τη στελέχωση των ομάδων του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου με ειδικευμένα άτομα που κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Σχολής Θετικών ή Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής ή μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στο αντικείμενο της επιστήμης της πληροφορική ή των δικτύων Η/Υ
 • Βασικές γνώσεις των λειτουργικών συστημάτων Windows και Unix
 • Θεωρητική γνώση δικτύων Η/Υ ( Πρωτόκολλο δικτύου TCP/IP, IEEE 802.3)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Επίσης, ανά ομάδα, είναι επιθυμητά τα ακόλουθα προσόντα:

Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Εμπειρία στην ανάλυση προβλημάτων και εντοπισμό σφαλμάτων σε ρυθμίσεις λειτουργικών συστημάτων Windows & MAC και τοπικών δικτύων
 • Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών οδηγιών
Ομάδα Καλωδιακού Συστήματος
 • Πρακτικές γνώσεις πάνω σε τεχνολογίες δομημένης καλωδίωσης (EIA/TIA 568A standard και εξοικείωση με στοιχεία καλωδιακού εξοπλισμού (καλώδιο UTP,patch panels κ.λ.π)
 • Γνώσεις σε Βάσεις Δεδομένων (SQL)
  Ομάδα Ενεργών Στοιχείων
  • Θεωρητική γνώση πρωτοκόλλων δρομολόγησης IP
  • Πρακτική εμπειρία στη διαχείριση δρομολογητών (routers) και στοιχείων μεταγωγής (switches) τεχνολογίας Fast Ethernet και ATM, κατά προτίμηση της Cisco
  • Πρακτική εμπειρία σε πρωτόκολλα δρομολόγησης RIP, OSPF και BGP
  • Γνώσεις διαχείρισης ενεργών διατάξεων δικτύου με SNMP
  • Γνώσεις διαχείρισης εξυπηρετητών απομακρυσμένης πρόσβασης (dial-up access servers) κατά προτίμηση της Cisco
  • Γνώσεις διαχείρισης/ρύθμισης multicasting σε δρομολογητές
  • Γνώσεις χρήσης βάσης δεδομένων MySQL και scripting για συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση στατιστικών κίνησης
  Ομάδα Ανάπτυξης Υπηρεσιών
  • Θεωρητική γνώση πάνω σε πρωτόκολλα δικτύου και πρακτική εμπειρία σε υπηρεσίες δικτύου
  • Γνώσεις σε τεχνολογίες ιστού-Web (ASP,PHP,Java,Javascript)
  • Γνώσεις σε Βάσεις Δεδομένων (SQL)
  • Γνώσεις σε συγκεκριμένες υπηρεσίες (web, video services, conferencing)

  Επιπλέον προσόντα των ενδιαφερομένων (όπως μεταπτυχιακές σπουδές, εμπειρία σε θέματα τεκμηρίωσης, εμπειρία εργασίας σε ακαδημαϊκά, ερευνητικά Ιδρύματα) θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγησή τους, η οποία θα περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη. Οι αποδοχές είναι ανάλογες των προσόντων. Ο επιλεγέντες υποψήφιοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασής της μέχρι τη λήξη των παραπάνω ερευνητικών προγραμμάτων, ύστερα από κρίση του επιστημονικού υπευθύνου.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, συστατικές επιστολές και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα των υποψηφίων.

  Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι τις 30/4/2001 στη διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Κτίριο Βιολογίας 1ος όροφος, Τ.Θ. 888
  Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη

  Πληροφορίες: κα Αγγελική Μαργαρίτη τηλ. 231 0 998435 fax 231 0 998492.

  Επιτροπή Δικτύου δια της Επιτροπής Ερευνών