Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη συνεργάτη στην ομάδα διαχείρισης καλωδιακού συστήματος

Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο "Δίκτυο πρόσβασης και Υπηρεσίες Δικτύου κορμού για την Εκπαίδευση (Gunet 2)" με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Αν. Πομπόρτση, καθηγ. Τμημ. Πληροφορικής Α.Π.Θ. ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα άτομο για να παρέχει έργο τεχνικής υποστήριξης στην ομάδα διαχείρισης καλωδιακού συστήματος με τα ακόλουθα προσόντα:

  1. Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής ανώτατης σχολής εσωτερικού η αναγνωρισμένης αντίστοιχης σχολής εξωτερικού
  2. 'Αριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
  3. Βασικές γνώσεις UNIX και Windows
  4. Θεωρητική γνώση πάνω σε δίκτυα υπολογιστών (Πρωτόκολλα TCP/IP, IEEE 802.3, τοπολογίες δικτύωσης σε Lοcal και Wide Area Networks).

Επιθυμητά προσόντα:

  1. Πρακτικές γνώσεις πάνω σε τεχνολογίες δομημένης καλωδίωσης (EIA/TIA 568A standard και εξοικείωση με στοιχεία καλωδιακού εξοπλισμού (καλώδιο UTP, patch panels κ.λ.π)
  2. Γνώσεις σε Βάσεις Δεδομένων (SQL)

Επιπλέον προσόντα των ενδιαφερομένων (όπως μεταπτυχιακές σπουδές, εμπειρία σε θέματα τεκμηρίωσης, εμπειρία εργασίας σε ακαδημαϊκά, ερευνητικά Ιδρύματα) θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγησή τους, η οποία θα περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη. Οι αποδοχές είναι ανάλογες των προσόντων. Ο επιλαχών υποψήφιος θα παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασής της μέχρι τη λήξη του παραπάνω ερευνητικού προγράμματος, ύστερα από κρίση του επιστημονικού υπευθύνου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, συστατικές επιστολές και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα των υποψηφίων.

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι τις 9/4/2001 στη διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κτίριο Βιολογίας 1ος όροφος, Τ.Θ. 888
Τ.Κ. 54006, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: κα Αγγελική Μαργαρίτη τηλ. 231 0 998435 fax 231 0 998492.

Επιτροπή Δικτύου δια της Επιτροπής Ερευνών