Το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου του Α.Π.Θ. προκηρύσσει 3 θέσεις προπτυχιακών φοιτητών από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και την Πολυτεχνική Σχολή

Το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου Δεδομένων Α.Π.Θ. προτίθεται να απασχολήσει τρεις (3) προπτυχιακούς φοιτητές από την Σχολή Θετικών Επιστημών και την Πολυτεχνική Σχολή ως εκπαιδευόμενους. Οι θέσεις περιλαμβάνουν εβδομαδιαία απασχόληση 15 ωρών. Μετά από δοκιμαστική περίοδο ενός μηνός οι θέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε υποτροφία μετά από επιλογή.

Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στα τελευταία 2 έτη των σπουδών τους και να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα. Γνώσεις και εμπειρία σε διαχείριση δικτύων και συστημάτων υπολογιστών είναι επιθυμητά αλλά όχι προαπαιτούμενα προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν μέχρι την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2000 σύντομο Βιογραφικό σημείωμα και κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας στην γραμματεία της Επιτροπής Δικτύου (κ. Α. Μαργαρίτη, 1ος όροφος, κτ. Βιολογίας).

Προσωπική συνέντευξη θα δοθεί στον ίδιο χώρο, στον υπεύθυνο του Κ.Λ.&Δ.Δ. κ. Π. Τζουνάκη την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2000.

Από την Επιτροπή Δικτύου Δεδομένων