Αντικατάσταση του φυσικού φορέα σύνδεσης του ΑΠΘ με το Internet τεχνολογίας PDH (μέγιστης ταχύτητας 34 Mbps), με φυσικό φορέα SDH, ο οποίος προσφέρει δυνατότητες πολλαπλών συνδέσεων συνολικής ταχύτητας 622 Mbps.