Ανακοίνωση του ΚΛΔΔ για το πρόβλημα του 2000.

Έχοντας επίγνωση του προβλήματος που αφορά στα υπολογιστικά συστήματα σε σχέση με το Έτος 2000, το Kέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου Δεδομένων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ξεκίνησε από την αρχή του 1999 μια συστηματική προσπάθεια για την καταγραφή του εξοπλισμού και του σχετικού λογισμικού που χρησιμοποιείται από το Δίκτυο Δεδομένων του Α.Π.Θ. και για τον έλεγχο ετοιμότητας και της περαιτέρω καλής λειτουργίας αυτών μετά την 1η Ιανουαρίου του 2000.

Στόχος της προσπάθειας αυτής υπήρξε αφ' ενός η επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και αφ' ετέρου η εξεύρεση λύσης για τις περιπτώσεις εκείνες όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη προβλημάτων. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί τέσσερις διμηνιαίες γραπτές αναφορές με τα τρέχοντα στοιχεία για όλο τον εξοπλισμό του Δικτύου Δεδομένων. Η διερεύνηση θα συνεχιστεί συστηματικά μέχρι το Μάρτιο του 2000 και θα ακολουθήσουν σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα ανάλογες μηνιαίες αναφορές, όλο και πληρέστερες και με τα καινούργια στοιχεία που θα έχουν συγκεντρωθεί.

Οι φάσεις του πολύ σημαντικού αυτού Έργου που έχει στόχο την επίλυση του προβλήματος του Έτους 2000 έχουν ως εξής:

  1. Για την ανεύρεση των απαραίτητων πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές οι σχετικές σελίδες στο Διαδίκτυο, δηλαδή οι καταχωρήσεις των κατασκευαστικών οίκων, των οποίων τα προϊόντα χρησιμοποιεί το Δίκτυο Δεδομένων Α.Π.Θ. Η παρακολούθηση θα συνεχιστεί μέχρι και το Μάρτιο του 2000 (Ιανουάριος 1999 - Μάρτιος 2000).

  2. Ανεξάρτητα από το αν κάποιοι κατασκευαστικοί οίκοι αναφέρονταν διεξοδικά ή όχι στο πρόβλημα του 2000 στις ιστοσελίδες τους, έγιναν προσπάθειες επαφής με τους ίδιους τους οίκους και εκπροσώπους αυτών μέσω fax, αποστολής e-mail κλπ. Η απάντηση, στις περιπτώσεις που δόθηκε και υπήρξε σαφής, θεωρήθηκε ως έγκυρη πηγή πληροφοριών (Μάρτιος 1999 - Μάρτιος 2000).

  3. Όταν συγκεντρώθηκαν όλες οι πληροφορίες, το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να καταστήσει όλο τον εξοπλισμό του (υλικό και λογισμικό) Υear 2000 compliant, πραγματοποιώντας τις αντίστοιχες αναβαθμίσεις και επεκτάσεις (Ιανουάριος 1999-Μάιος 1999).
    Σήμερα, με βάση τις διαβεβαιώσεις των κατασκευαστικών οίκων, όλος ο εξοπλισμός (υλικό και λογισμικό) που διαθέτει το Δίκτυο Δεδομένων του Α.Π.Θ. είναι απαλλαγμένος από το πρόβλημα του 2000.

  4. Ειδικά για εξοπλισμό του οποίου οι λειτουργίες εξαρτώνται από την σωστή καταγραφή ώρας και ημερομηνίας, το Κέντρο έχει ήδη αρχίσει εργαστηριακούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσει την ορθότητα των ισχυρισμών των κατασκευαστικών οίκων. (Ιούλιος 1999-Μάρτιος 2000).

Με όλες αυτές τις ενέργειες και με αίσθημα ευθύνης, το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Δικτύου Δεδομένων του Α.Π.Θ. και μετά την έναρξη της τρίτης χιλιετίας. Ταυτόχρονα, όμως, οφείλει να ενημερώσει τους χρήστες του Δικτύου Δεδομένων του Α.Π.Θ. ότι η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των υπηρεσιών που παρέχει το Δίκτυο Δεδομένων δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνον από το ίδιο το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου. Συνεπώς, το Κέντρο ουδεμία ευθύνη φέρει για προβλήματα σχετικά με το Έτος 2000 που ενδέχεται να προκύψουν και δεν ανήκουν στη δική του αρμοδιότητα. Ακόμα, όμως, και σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να επιλυθούν τέτοιου είδους προβλήματα σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου Δεδομένων
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Οκτώβριος 1999