Προσθήκη 30 νέων γραμμών dial-up για συνδέσεις 56Κ ή 64K ISDN. Έναρξη διαχείρισης χρόνου πρόσβασης για όλους τους χρήστες.