Εγκατάσταση νέου συστήματος διαχείρισης χρηστών (CURBAS).