Πιλοτική λειτουργία τεχνολογίας VoIP και συνδέσεις με άλλα πανεπιστήμια στην Ελλάδα.