Πρώτη σύσταση ομάδας προσωπικού του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου.