Έλεγχος σύνδεσης σε πρίζα δικτύου από WinXP

Ακολουθήστε την διαδρομή Έναρξη / Start-> Εκτέλεση / Run και πληκτρολογήστε "cmd".

Στο παράθυρο που θα ανοίξει πληκτρολογήστε την εντολή "ping www.auth.gr". Στη συνέχεια, πατήστε Enter .

Αν λάβετε απάντηση από την διεύθυνση που πληκτρολογήσατε παραπάνω, τότε έχετε συνδεθεί επιτυχώς. Αν όχι, τότε ακολουθήστε τις οδηγίες στην Αντιμετώπιση Προβλημάτων.

 
Με εικόνες