Ρύθμιση σύνδεσης σε κοινόχρηστη πρίζα δικτύου με Windows 8

(Πολλές από τις παρακάτω ρυθμίσεις είναι προεπιλεγμένες (default) σε Win 8)

Ακολουθούμε τη διαδρομή Πίνακας Ελέγχου/Control Panel ->Εργαλεία Διαχείρισης/Administrative tools και επιλέγουμε Υπηρεσίες/Services.

 

Στο παράθυρο των υπηρεσιών που εμφανίζεται, κάνουμε δεξί κλικ στην υπηρεσία Αυτόματη ρύθμιση ενσύρματων Παραμέτρων/Wired AutoConfig και επιλέγουμε Εκκίνηση/Start.

Κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε Ιδιότητες/ Properties. Στο νέο παράθυρο, στην καρτέλα Γενικά/General αλλάζουμε τον Τύπο εκκίνησης/Startup type σε Αυτόματα/Automatic και επιλέγουμε ΟΚ.

 

Ακολουθούμε τη διαδρομή Πίνακας Ελέγχου/Control Panel -> Δίκτυο και Internet/Network and Internet -> Κέντρο Δικτύου και Κοινής Χρήσης/Network and Sharing Center -> Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα/Change adapter settings.

 

Κάνουμε δεξί κλικ στo εικονίδιο Τοπική Σύνδεση/Local Area connection και επιλέγουμε Ιδιότητες/Properties. Αν δεν υπάρχει το εικονίδιο Τοπική Σύνδεση/Local Area Connection, σημαίνει πως δεν έχει εγκατασταθεί η κάρτα δικτύου.

Στο παράθυρο, που θα εμφανιστεί, επιλέγουμε στην καρτέλα Έλεγχος Ταυτότητας/Authentication : «Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας ΙΕΕΕ 802.1x» /"Enable ΙΕΕΕ 802.1x authentication" με την μέθοδο Microsoft: Προστατευμένο EAP (PEAP)/Microsoft: Protected EAP (PEAP). Στη συνέχεια, κάνουμε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις/Settings.

 

Στις Ρυθμίσεις/Settings του PEAP απενεργοποιούμε την επιλογή «Επικύρωση πιστοποιητικού διακομιστή»/“Validate server certificate” και επιλέγουμε ως Μέθοδο ελέγχου ταυτότητας: Ασφαλισμένος κωδικός πρόσβασης (EAP- MSCHAP-v2)/Secured Password (EAP-MSCHAP-v2).

Επιλέγουμε Παράμετροι του EAP MSCHAPv2/Configure EAP MSCHAPv2 και απενεργοποιούμε την επιλογή «Αυτόματη χρήση του ονόματος σύνδεσης και του κωδικού…»/ “Automatically use my Windows…”.

Πατούμε ΟΚ σε όλα τα ανοιχτά παράθυρα

Εφόσον έχουμε ρυθμίσει τον υπολογιστή μας σύμφωνα με τα παραπάνω βήματα, μόλις συνδέσουμε τον υπολογιστή μας με την κοινόχρηστη πρίζα δικτύου, θα εμφανιστεί μήνυμα ζητώντας τα στοιχεία σύνδεσης. Σαν Όνομα χρήστη/Username πληκτρολογούμε την πλήρη διεύθυνση e-mail (username@domain.auth.gr) και στη συνέχεια συμπληρώνουμε τον κωδικό πρόσβασης/password.

 
Με εικόνες