Οδηγίες για ρυθμίσεις νέου license server

 

Από 29 Ιανουαρίου 2015 ο license server του Aspen έχει αλλάξει.

Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Aspen που είχατε εγκατεστημένο πριν από την 29η Ιανουαρίου θα πρέπει να κάνετε τις ρυθμίσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Εκτελούμε το πρόγραμμα SLM Configuration Wizard από την Έναρξη/Start -> Όλα τα προγράμματα/All Programs -> Aspen Tech -> Common Utilities

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε Yes στην ερώτηση "Will you be connecting to an SLM server over the network?"

Στο επόμενο παράθυρο:

- επιλέγουμε τον παλιό license server tracker.itc.auth.gr και Remove

- δίνουμε τον νέο license server tracker03.it.auth.gr και Add

Στη συνέχεια επιλέγουμε Next αφήνουμε επιλεγμένο No στην ερώτηση για τις περισσότερες ρυθμίσεις και ολοκληρώνουμε την διαδικασία επιλέγοντας Next και Finish

 
Με εικόνες