Οδηγίες για ρυθμίσεις νέου license server

 

Από 8 Ιανουαρίου 2021 ο license server του Aspen έχει αλλάξει.

Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Aspen που είχατε εγκατεστημένο θα πρέπει να κάνετε τις ρυθμίσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Ακολοιθούν οδηγίες για την νεότερη έκδοση 11 (1) και για την παλαιότερη έκδοση 8 (2).

Αλλαγή license server σε νεότερη έκδοση V11

 

Εκττελούμε το aspenONE SLM License Manager

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε το πρώτο κουμπί Configure

Στο επόμενο παράθυρο:

- επιλέγουμε x στην στήλη Remove για να αφαιρέσουμε τον tracker03.it.auth.gr

- από το Advanced Settings απο-επιλέγουμε το Resolve server name

- δίνουμε τον νέο license server aspen.it.auth.gr και Add Server

- επιλέγουμε Apply Changes και Close

Αλλαγή license server σε παλαιότερη έκδοση V8

 

Εκτελούμε το πρόγραμμα  AspenTech -> Common Utilities -> SLM Configuration Wizard

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε Yes στην ερώτηση "Will you be connecting to an SLM server over the network?"

Στο επόμενο παράθυρο:

- επιλέγουμε τον παλιό license server tracker03.it.auth.gr και Remove

- δίνουμε τον νέο license server aspen.it.auth.gr και Add

Στη συνέχεια επιλέγουμε Next αφήνουμε επιλεγμένο No στην ερώτηση για τις περισσότερες ρυθμίσεις και ολοκληρώνουμε την διαδικασία επιλέγοντας Next και Finish

 
Με εικόνες