Ρύθμιση license server για το ANSYS

Εκτελούμε το Client ANSLIC_ADMIN Utility με δεξί κλικ κι Εκτεέλεση ως διαχειριστής / Run as administrator:

Έναρξη -> Προγράμματα -> ANSYS  -> ANSYS CLient Licensing -> Client ANSLIC_ADMIN Utility

Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε Specify the License Server Machine

Στη συνέχεια επιλέγουμε τον υπάρχοντα license server και Edit Selected Server Machine

Στο παράθυρο που εμφανίζεται δίνουμε ως license server
Hostname1: ansys.it.auth.gr
(αφήνοντας τα default 2325 και 1055 ως port numbers)

κι ολοκληρώνουμε την διαδικασία με ΟΚ και Close

 
Με εικόνες