Εγκατάσταση ArcGIS

Οδηγίες εγκατάστασης ArcGIS 10.7.1

 

Οι οδηγίες που ακολουθούν περιγράφουν την εγκατάσταση της έκδοσης 10.4.1 αλλά είναι ίδιες και για τις μεταγενέστερες εκδόσεις.

Εκτελούμε το αρχείο ArcGIS_Desktop_1071_169506.exe κι επιλέγουμε που θα γίνει η εξαγωγή των αρχείων.

Αφού ολοκληρωθεί η εξαγωγή των αρχείων επιλέγουμε να ξεκινήσει η εγκατάσταση

Διαβάζουμε και αποδεχόμαστε τους όρους της άδειας χρήσης επιλέγοντας I accept the license agreement και Next>

Από το παράθυρο Select Installation Type επιλέγουμε Custom και Next>

Μπορούμε να προσθέσουμε τα extensions που επιθυμούμε. Δείτε όλες τις διαθέσιμες άδειες στην σελίδα του λογισμικού
Επιλέγουμε κατάλογο εγκατάστασης και Next> για να ξεκινήσει η αντιγραφή των αρχείων.

Στο τέλος της εγκατάστασης επιλέγουμε Finish και στο παράθυρο ArcGIS Administrator Wizard που θα εμφανιστεί:
1. επιλέγουμε Advanced (ArcInfo) Concurrent Use ως προεπιλεγμένο πρόγραμμα που θα χρησιμοποιούν οι εφαρμογές του ArcGIS
2. και ορίζουμε το tracker01.it.auth.gr ως License Manager

Μετά την εγκατάσταση του ArcGIS μπορούμε να αναζητήσουμε αν υπάρχει διαθέσιμο service pack από τη σελίδα της ESRI

Οδηγίες εγκατάστασης ArcGIS 10.1

Οι οδηγίες εγκατάστασης που ακολουθούν είναι για την έκδοση 10.1 αλλά η διαδικασία είναι όμοια και για τις εκδόσεις 10.2.2 και 10.3.1

Εάν υπάρχει εγκατεστημένη προηγούμενη έκδοση του προγράμματος θα πρέπει πρώτα να γίνει απεγκατάσταση.

Βάζουμε το DVD και στο παράθυρο που εμφανίζεται και επιλέγουμε Setup από το ArcGIS for Desktop

Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε Next

Διαβάζουμε και αποδεχόμαστε τους όρους της άδειας χρήσης επιλέγοντας “I accept the license agreement” και Next>

Από το παράθυρο Select Installation Type επιλέγουμε Custom και Next>

Μπορούμε να προσθέσουμε τα extensions 3D Analyst και Spatial Analyst (για τα οποία υπάρχει άδεια χρήσης).
Επιλέγουμε κατάλογο εγκατάστασης και Next> για να ξεκινήσει η αντιγραφή των αρχείων.

Στο τέλος της εγκατάστασης επιλέγουμε Finish και στο παράθυρο ArcGIS Administrator Wizard που θα εμφανιστεί:
1. επιλέγουμε Advanced (ArcInfo) Concurrent Use ως προεπιλεγμένο πρόγραμμα που θα χρησιμοποιούν οι εφαρμογές του ArcGIS
2. και ορίζουμε το tracker01.it.auth.gr ως License Manager

Μετά την εγκατάσταση του ArcGIS μπορούμε να αναζητήσουμε αν υπάρχει διαθέσιμο service pack από τη σελίδα της ESRI

 
Με εικόνες