Ρύθμιση σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με WinXP

Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη/Start->Πίνακας Ελέγχου/Control Panel->Συνδέσεις Δικτύου/Network Connections.

Πατήστε με το δεξί κουμπί του ποντικιού στο εικονίδιο Τοπική Σύνδεση / Local Area Connection και επιλέξτε Ιδιότητες / Properties.
Αν δεν υπάρχει το εικονίδιο Τοπική Σύνδεση / Local Area Connection, σημαίνει πως δεν έχει εγκατασταθεί η κάρτα δικτύου.

Στο εμφανιζόμενο παράθυρο, στην καρτέλα Γενικά / General επιλέξτε το «Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP)» / "InternetProtocol (TCP/IP)" και πατήστε το πλήκτρο Ιδιότητες / Properties.

Στο εμφανιζόμενο παράθυρο, στην καρτέλα Γενικά / General επιλέξτε το «Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP)» / "InternetProtocol (TCP/IP)" και πατήστε το πλήκτρο Ιδιότητες / Properties.

Στο παράθυρο Ιδιότητες: Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) / Internet Protocol (TCP/IP) Properties που θα εμφανιστεί, επιλέξτε το «Χρήση της παρακάτω διεύθυνσης» / "Use the following IP address".

Συμπληρώστε τα πεδία με τα αντίστοιχα στοιχεία που σας έχουν δοθεί από το ΚΗΔ. Πιο συγκεκριμένα:
όπου xxx είναι το αντίστοιχο της διεύθυνσης IP και yyy είναι αριθμοί από 1-254

Πατήστε ΟΚ σε όλα τα ανοιχτά παράθυρα (ξεκινώντας από αυτό που ανοίξατε τελευταίο και συνεχίζοντας μέχρι αυτό που ανοίξατε πρώτο).

Το σύστημα άμεσα θα ενημερώσει τις παραμέτρους του με τις καινούργιες ρυθμίσεις και θα συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο.

Εφόσον το εικονίδιο της Τοπικής σύνδεσης στη γραμμή εργασιών (κάτω δεξιά) δείχνει ότι «Έγινε σύνδεση» / "Connected" τότε μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο μέσω κάποιου browser π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox.

 
Με εικόνες