Ρύθμιση σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με Windows 7

Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη/Start->Πίνακας Ελέγχου/Control Panel->Δίκτυο και Internet/Network and Internet.

Επιλέξτε Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης/Network and Sharing Center. Έπειτα, επιλέξτε από αριστερά Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα/Change adapter settings.

Στη συνέχεια, κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο Τοπική Σύνδεση / Local Area Connection και επιλέξτε Ιδιότητες / Properties.

Αν δεν υπάρχει το εικονίδιο Τοπική Σύνδεση / Local Area Connection, σημαίνει πως δεν έχει εγκατασταθεί η κάρτα δικτύου.
 

Στο εμφανιζόμενο παράθυρο, στην καρτέλα Δίκτυο/Networking, επιλέξτε το «Πρωτόκολλο Internet Έκδοση 4(TCP/IPv4)» / "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" και πατήστε το πλήκτρο Ιδιότητες / Properties.

 

Στο παράθυρο Ιδιότητες: Πρωτόκολλο Internet Έκδοση 4(TCP/IPv4) / Properties: Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) που θα εμφανιστεί, επιλέξτε «Χρήση της παρακάτω διεύθυνσης IP» / "Use the following IP address".

Συμπληρώστε τα πεδία με τα αντίστοιχα στοιχεία που σας έχουν δοθεί από το ΚΗΔ. Πιο συγκεκριμένα:

Διεύθυνση IP / IP address 155.207.xxx.yyy
Μάσκα Υποδικτύου/ Subnet Mask 255.255.255.0
Προεπιλεγμένη Πύλη/ Default Gateway 155.207.xxx.100
Προτιμώμενος διακομιστής DNS/ Preferred DNS Server 155.207.0.31
Εφεδρικός διακομιστής DNS/ Alternate DNS Server  155.207.0.32

όπου xxx είναι το αντίστοιχο της διεύθυνσης IP και yyy είναι αριθμοί από 1-254.
 

Πατήστε ΟΚ σε όλα τα ανοιχτά παράθυρα (ξεκινώντας από αυτό που ανοίξατε τελευταίο και συνεχίζοντας μέχρι αυτό που ανοίξατε πρώτο)

Το σύστημα άμεσα θα ενημερώσει τις παραμέτρους του με τις καινούριες ρυθμίσεις και θα συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο.

Εφόσον το εικονίδιο της Τοπικής σύνδεσης στη γραμμή εργασιών (κάτω δεξιά) δείχνει «Πρόσβαση στο Internet» / "Internet access" τότε μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο μέσω κάποιου browser π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox.

 
Με εικόνες